Vedtægter - Bryd Grænser

Her kan du læse Bryd Grænsers vedtægter.

Download Bryd Grænsers gældende vedtægter (pdf)

§ 1 Foreningens navn

Landsforeningen Bryd Grænser - I gang igen med eller efter kræft.


§ 2 Foreningens hjemsted

Kræftrådgivningen i Viborg Kommune, Region Midt.


§ 3 Foreningens idegrundlag

Bryd Grænser er et initiativ, der udspringer af RehabiliteringsCenter Dallund under Kræftens Bekæmpelse.

Bryd Grænser har til formål at fokusere på den glæde og energi, kræftramte og kræft-overlevere kan opleve ved at dyrke motion sammen med andre ligestillede.

Foreningen samarbejder med og støttes af Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen kan desuden samarbejde med patientforeninger for kræftramte m.fl.


§ 4 Formål

Foreningens formål er at samle kræftramte og kræftoverlevere til Hærvejsmarchen i Viborg Kommune. Foreningens formål søges gennemført bl.a. ved:

  • etablering af Bryd Grænser lokalafdelinger rundt om i landet.
  • etablering af træningsture forskellige steder i landet.

§ 5 Medlemskab

Alle kræftramte/kræftoverlevere kan blive medlemmer af foreningen.

Man er medlem, indtil man aktivt melder sig ud eller undlader at betale årskontingentet.

Årskontingentet skal være indbetalt senest d. 31. januar.

Pårørende og evt. ledsagere kan optages som støttemedlemmer.

Kun medlemmer har stemmeret og der kan stemmes ved fuldmagt. Én fuldmagt pr. medlem.

Al deltagelse i Bryd Grænsers aktiviteter sker på EGET ansvar.


§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i forbindelse med Hærvejsmarchen i Viborg med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Bestyrelsens aktivitetsplan og budget for det kommende år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af to suppleanter
11. Valg af revisorer og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden senest en uge før generalforsamlingen. Indkaldelse finder sted med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og via mail eller brev til medlemmerne.

Kun medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme samt evt. én i form af en fuldmagt.


§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når 1/3 af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsendte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet
og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling senest 4 uger efter at begæringen er fremsat.


§ 8 Foreningens organisation

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for en toårig periode. I lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Herudover vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter. Det tilstræbes, at et medlem af bestyrelsen har bopæl i Viborg kommune.

Kassereren, der kan vælges uden for bestyrelsen, vælges for 2 år ad gangen som andre medlemmer, men i så tilfælde uden stemmeret.

Regnskaberne revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen. Valg af revisor gælder for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges én revisor. Der vælges hvert år en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Dog mindst to gange årligt.

Bestyrelsen kan vælge at udpege kontaktpersoner, og nedsætte udvalg til varetagelse af diverse opgaver for på den måde at styrke foreningens arbejde.

Der kan oprettes lokale Bryd Grænser afdelinger med bestyrelsens godkendelse, såfremt forholdene taler derfor.


§9 Tegningsforhold

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura (fuldmagt).

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamling trufne beslutninger.

Der påhviler hverken foreningens bestyrelse, udvalg eller medlemmer nogen personlig hæftelse, forudsat at de pågældende har handlet inden for vedtægterne, generalforsamlingens lovlige vedtagelser samt den almindelige lovgivnings regler.


§10 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra 1. oktober 2009 til 31.december 2009.


§11 Ændringer af vedtægter

Vedtægtsændringer kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer godkender ændringerne.


§12 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer for nedlæggelsen eller ved simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler Kræftens Bekæmpelse til brug for motion for kræftramte /kræftoverlevere.
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag d. 27. juni 2009 på Asmildkloster Landbrugsskole med ikrafttræden den 1. oktober 2009, og efterfølgende ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 25. juni 2010.

§ 5 og § 6 er ændret og godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. juni 2013.

På samme generalforsamling blev det foreslået, at også støttemedlemmer kan vælges til bestyrelsen. En enig generalforsamling stemmer for og forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen med øjeblikkelig virkning.